top of page
Implementation Planning

כלי משוב ומדידה

לארגונים שמעוניינים לחזק את ערך השקיפות ומעוניינים לפתח את המנהלים שלהם למקסימום

משוב 360 – איסוף חוות דעת על מנהלים מהממונים שלהם, הקולגות והעובדים שלהם ע"י ראיונות ודירוג מספרי.
תפוקה – דו"ח מילולי ודירוג מספרי בהיבטים ניהוליים, מקצועיים וחברתיים, מלווה בייעוץ ליישום פעולות ראשוניות.

0508332331

bottom of page